Aktuality

Archiv

Rok: 2017 | 2016 | 2015


Sympozium Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

22. 11. 2017

Dne 11. 11. 2017 proběhl II. ročník sympozia Dekubity s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ a 5. Kulatý stůl k problematice prevence, monitorování a léčby dekubitů v ČR (Brno, hotel Myslivna). Akce se zúčastnilo celkem 137 pasivních účastníků, dále 11 přednášejících včetně významných zahraničních hostů, 18 zástupců společností (distributorů a výrobců zdravotnických prostředků), 9 členů organizačního týmu a 3 zástupci médií. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny.

Tisková zpráva - 5. Kulatý stůl k problematice dekubitů 11. 11. 2017

Vážené kolegyně/vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zprostředkovat tiskovou zprávu z 5. Kulatého stolu MZ ČR, který se konal 11. listopadu 2017  k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové. Odborné setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu za účelem zviditelnění významnosti problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče.

Tým SHNU

Anketa - evaluace SHNU

10. 11. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s evaluací Systému hlášení nežádoucích událostí a požádat Vás o poskytnutí zpětné vazby vyplněním krátké ankety, která se týká metodických dokumentů k SHNU, analýz dat o nahlášených NU, celostátních setkáních a možnostech zlepšení.

Anketa je zcela anonymní a žádáme o její vyplnění pouze od jednoho zástupce za vaše ZZ.

Anketu, prosím, vyplňte ZDE

Předem děkujeme za Vaše upřímné odpovědi, Váš čas a spolupráci.
S úctou Tým SHNU 

Zveřejnění souhrnné analýzy dat za 2. pololetí 2016

3. 11. 2017

Souhrnná analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 2. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU a dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna na webovém portálu SHNU v jednotlivých záložkách.

 

Zahájení sběru dat za 1. pololetí 2017

30. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. 

Veškeré podklady pro vyplnění výkazu naleznete v Obecné metodice na webovém portálu SHNU.  Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete v Pokynech pro předávání dat a postup při vyplňování výkazu v CUV naleznete pod odkazem Sběr dat výkazů v CUV.
Odevzdávání výkazů je možné po dobu 30 dní, tj. do 30. 11. 2017, poté se přístup do CUV a k výkazu uzamkne a nebude možné jej po termínu vyplnit. Vykazovací povinnost vyplývá ze Smlouvy uzavřené mezi statutárním zástupcem Vašeho PZS a ÚZIS ČR.

V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Štrombachovou (veronika.strombachova@uzis.cz), která Vám bude nápomocna při vyplňování výkazu.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou tým SHNU.

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

 7.12.2017, 11:00  —  7.12.2017, 14:00
 Aula VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás, jménem ředitele ÚZIS doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz pozvánka v příloze), které se bude konat v Jihlavě, dne 7. 12. 2017 od 11.00 do 14.00 hod., od 9.00 hod. setkání pro zástupce ADP zapojené v pilotním projektu. S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit na odkazu níže vyplněním registračního formuláře a to nejpozději do 30. 11. 2017. Účast je pro registrované zdarma.

Taxonomický slovník po revizi

24. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na Národním webovém portálu SHNU jsme v sekci Obecná metodika zveřejnili aktualizovaný Taxonomický – definiční slovník (verze 1/2017). Veškeré aktualizace Taxonomického slovníku se pro lepší pochopení obsahu týkají doplnění příkladů z klinické praxe k jednotlivým NU. Nedošlo k žádným změnám v kategorizaci NU ani ke změnám v konkrétních kategorizacích dle os 1 a 2.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali panu Ing. Patrikovi Kapiasovi za podílení se na revizi taxonomického slovníku, jeho konstruktivní připomínky a aktivní přístup k SHNU. 

Na další spolupráci s Vámi se těší tým SHNU

Agentury domácí zdravotní péče - rozšíření informací na webu

16. 10. 2017

Vážené kolegyně/kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že byla vytvořena sekce speciálně určená pro Agentury domácí zdravotní péče (dále jen jako ADP). Pod odkazem Metodické materiály naleznete ve vertikální nabídce sekci ADP s názvem Domácí zdravotní péče, která obsahuje informace o zapojení ADP do SHNU a veškeré doposud připravené metodické materiály určené pro ADP (Metodika sledování NU, Pokyny pro předávání dat a Výkaz).

Dále je na webu SHNU v horizontálním menu pod odkazem "Srovnání dle typu NU" a "Srovnání dle PZS" vytvořena také sekce pro ADP, která bude po ukončení pilotního sběru o počtu hlášení NU za období červenec – září naplněna souhrnnými anonymními analýzami, vytvořenými na základě zaslaných agregovaných dat o počtu hlášení NU z ADP zapojených v pilotním sběru dat.

Tým SHNU

Informace o sběru dat za 1. pololetí 2017

2. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Odevzdávání výkazů bude možné po dobu 30 dní (do 30. 11. 2017). Výkaz L (MZ) 3-02 bude vyplňován v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci.

S úctou Tým SHNU

Konference - Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy - 4. 9. 2017 PRAHA

11. 8. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě prosby ze Spinální jednotky při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, si vás dovolujeme pozvat na konferenci s mezinárodní účastí „PREVENCE A ČASNÁ LÉČBA DEKUBITŮ u pacientů s poškozením míchy“, která se koná 4. 9. 2017 v Orea Hotelu Pyramida Praha. Konference je zaměřena na problematiku dekubitů u spinálních pacientů a je určena pro praktické lékaře, chirurgy, všeobecné sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří jsou s těmito pacienty v kontaktu. Bližší informace viz pozvánka.

S přáním hezkých letních dnů tým SHNU

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

 11.11.2017, 9:00  —  11.11.2017, 18:00
 Brno, Hotel Myslivna

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Aktualizace metodických materiálů dle typu NU

21. 6. 2017

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Na portálu SHNU byly vloženy aktualizované metodické materiály dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

Dokumenty jsou označeny novou verzí dokumentu.

S úctou,

Tým SHNU

Upřesnění metodiky zařazování nežádoucích událostí

20. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat a zároveň upozornit, že v souvislosti s vyplňováním výkazu L (MZ) 3-02 "Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení", neustále dochází k nesprávnému zařazování NU do kategorií – zejména v případě NU Jiné. V dané kategorii se nejčastěji uvádějí:
- krádeže, svévolné odchody pacientů a napadení ať již personálu pacientem, nebo pacienta pacientem. U všech uvedených NU je však NUTNO JE PRO CENTRÁLNÍ HLÁŠENÍ ZAŘADIT SPRÁVNĚ do kategorie NU Chování osob. 
Další často nesprávně zařazené NU:
- Nelze odebrat krevní vzorek – správná kategorie NU Klinický výkon. 
- Situace, kdy jeden přístroj je potřeba na dvou místech zároveň – správná kategorie NU Medicínské přístroje/vybavení. 
Prosíme, abyste při zařazování NU do kategorie Jiné, věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda nelze danou NU zařadit pod jinou specifickou kategorii – vše si lze nejlépe ověřit v taxonomickém slovníku, který je přístupný na webovém portále SHNU - http://shnu.uzis.cz/res/file/metodiky/Defin_slov_verze_2_3.pdf.
Samozřejmě, pokud nenaleznete odpověď na své požadavky v taxonomickém slovníku, kontaktujte
Ing. Štrombachovou (Veronika.Strombachov@uzis.cz, 224 972 312). 
Děkujeme za pochopení, dosavadní spolupráci a zároveň se těšíme na další spolupráci v budoucnu.
Tým SHNU

Zahájení sběru dat za 2. pol. 2017

29. 5. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 6. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 2. pol. 2016 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. (pokračování)
 
 
 

Prezentace z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 18. 5. 2017

24. 5. 2017

Dne 18. 5. 2016 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Ing. V. Štrombachová; Mgr. D. Dolanová, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; M. Henych).

Zveřejnění detailní analýzy NU pád a dekubitus za 1. pololetí roku 2016

6. 4. 2017

Zveřejnění detailní anonymizované analýzy hlášení NU  dekubitus a pád: v analyzovaných výsledcích za období 1. pololetí 2016 je k dispozici detailní analýza hlášení NU dekubitus se zohledněním místa vzniku dekubitu a počtu pacientů v riziku vzniku dekubitu a dalších denominátorů (počet NLZP na lůžko, počet pacientů na lůžko a počet pacientů na NLZP). Zveřejněná je také detailní analýza hlášení NU pád se zohledněním rizika pádu u pacientů a dalších denominátorů (počet NLZP na lůžko, počet pacientů na NLZP). Konkrétní výsledky a pozice jednotlivých PZS v dané analýze jsou k dispozici oprávněným osobám zapojeného PZS.

Anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů, či již vzniklým dekubitem

3. 4. 2017

Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Na portále www.dekubity.eu byla spuštěna elektronická anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů či již vzniklým dekubitem. Otázky slouží pro zjištění míry sledování výživy a hydratace u pacientů s dekubity a odráží zájem poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb o rozšíření informací zaměřených na nutriční potřeby u pacientů v riziku vzniku dekubitů a s dekubity již vzniklými. Dotazník je určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům.

Chcete-li přispět svými zkušenostmi také Vy, klikněte na odkaz: http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety

Za spolupráci předem děkujeme.

Zveřejnění souhrnné analýzy dat za 1. pololetí 2016

8. 3. 2017

Souhrnná analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 1. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU a dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna na webovém portálu SHNU v záložce "Srovnání dle poskytovatele zdravotních služeb".

Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU

 doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; Ing. Veronika Štrombachová; PhDr. Petra Búřilová, BBA; Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
 18.5.2017, 11:00  —  18.5.2017, 14:00
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Vážené kolegyně, kolegové,

tým SHNU si Vás dovoluje pozvat na celostátní setkání zástupců PZS zapojených v SHNU, které se bude konat v Praze 18. 5. 2017 od 11.00 do 14.00 hod.

Na setkání se lze přihlásit na odkazu níže vyplněním registračního formuláře.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KUafAl6LR0Tn6tfd58yYuSMDOPATclPlULrMIjOVVjdN7w/viewform

Více informací viz pozvánka.

Sběr dat za 2. pol. roku 2016

23. 2. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujemme si Vás informovat, že sběr dat o počtu hlášení NU, nebude realizován v plánovaném termínu (únor 2017), s ohledem na proces schvalování dalšího fungování SHNU vedením MZ ČR. O vyhlášení termínu sběru dat budete včas informováni. Předpokládaný termín nebude dříve, než proběhne další plánované celostátní setkání, o němž Vás budeme také informovat.

Tým SHNU.

Aktualizace metodických materiálů

20. 2. 2017


Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.
 
V obecných metodických materiálech byla vložena aktualizovaná verze dokumentu "Sběr dat výkazů v CUV" - CUV_20170216.
 
V dokumentu nedošlo k žádným obsahovým změnám, které by měnily postup při předávání dat v CUV.

S úctou,

Tým SHNU

Aktualizace metodických materiálů

3. 1. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s plánovanou revizí a aktualizací metodických dokumentů jednotlivých NU používaných v SHNU. Rádi bychom Vás požádali o spolupráci na revizi metodických dokumentů. V minulém roce se někteří z Vás jako členové Pracovní skupiny podíleli na recenzi, případně utváření metodických dokumentů k jednotlivým NU a nyní je období, kdy je nutné dané dokumenty aktualizovat. Nabízíme možnost podílet se na aktualizaci metodických dokumentů všem spolupracujícím zástupcům PZS (tedy nejen zástupcům z Pracovní skupiny).


Zpět