Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Aktuality a novinky

V této části budete informováni o aktuálním dění v Systému hlášení nežádoucích událostí. Zejména zde budou prezentovány informace související s konáním celostátních setkání, workshopů apod.

Konference - Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy - 4. 9. 2017 PRAHA

11. 8. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě prosby ze Spinální jednotky při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, si vás dovolujeme pozvat na konferenci s mezinárodní účastí „PREVENCE A ČASNÁ LÉČBA DEKUBITŮ u pacientů s poškozením míchy“, která se koná 4. 9. 2017 v Orea Hotelu Pyramida Praha. Konference je zaměřena na problematiku dekubitů u spinálních pacientů a je určena pro praktické lékaře, chirurgy, všeobecné sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří jsou s těmito pacienty v kontaktu. Bližší informace viz pozvánka.

S přáním hezkých letních dnů tým SHNU

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

 11.11.2017, 9:00  —  11.11.2017, 18:00
 Brno, Hotel Myslivna

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Aktualizace metodických materiálů dle typu NU

21. 6. 2017

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Na portálu SHNU byly vloženy aktualizované metodické materiály dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

Dokumenty jsou označeny novou verzí dokumentu.

S úctou,

Tým SHNU

Upřesnění metodiky zařazování nežádoucích událostí

20. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat a zároveň upozornit, že v souvislosti s vyplňováním výkazu L (MZ) 3-02 "Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení", neustále dochází k nesprávnému zařazování NU do kategorií – zejména v případě NU Jiné. V dané kategorii se nejčastěji uvádějí:
- krádeže, svévolné odchody pacientů a napadení ať již personálu pacientem, nebo pacienta pacientem. U všech uvedených NU je však NUTNO JE PRO CENTRÁLNÍ HLÁŠENÍ ZAŘADIT SPRÁVNĚ do kategorie NU Chování osob. 
Další často nesprávně zařazené NU:
- Nelze odebrat krevní vzorek – správná kategorie NU Klinický výkon. 
- Situace, kdy jeden přístroj je potřeba na dvou místech zároveň – správná kategorie NU Medicínské přístroje/vybavení. 
Prosíme, abyste při zařazování NU do kategorie Jiné, věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda nelze danou NU zařadit pod jinou specifickou kategorii – vše si lze nejlépe ověřit v taxonomickém slovníku, který je přístupný na webovém portále SHNU - http://shnu.uzis.cz/res/file/metodiky/Defin_slov_verze_2_3.pdf.
Samozřejmě, pokud nenaleznete odpověď na své požadavky v taxonomickém slovníku, kontaktujte
Ing. Štrombachovou (Veronika.Strombachov@uzis.cz, 224 972 312). 
Děkujeme za pochopení, dosavadní spolupráci a zároveň se těšíme na další spolupráci v budoucnu.
Tým SHNU

Zahájení sběru dat za 2. pol. 2017

29. 5. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 6. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 2. pol. 2016 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. (pokračování)
 
 
 

Prezentace z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 18. 5. 2017

24. 5. 2017

Dne 18. 5. 2016 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Ing. V. Štrombachová; Mgr. D. Dolanová, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; M. Henych).

Zveřejnění detailní analýzy NU pád a dekubitus za 1. pololetí roku 2016

6. 4. 2017

Zveřejnění detailní anonymizované analýzy hlášení NU  dekubitus a pád: v analyzovaných výsledcích za období 1. pololetí 2016 je k dispozici detailní analýza hlášení NU dekubitus se zohledněním místa vzniku dekubitu a počtu pacientů v riziku vzniku dekubitu a dalších denominátorů (počet NLZP na lůžko, počet pacientů na lůžko a počet pacientů na NLZP). Zveřejněná je také detailní analýza hlášení NU pád se zohledněním rizika pádu u pacientů a dalších denominátorů (počet NLZP na lůžko, počet pacientů na NLZP). Konkrétní výsledky a pozice jednotlivých PZS v dané analýze jsou k dispozici oprávněným osobám zapojeného PZS.

Anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů, či již vzniklým dekubitem

3. 4. 2017

Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Na portále www.dekubity.eu byla spuštěna elektronická anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů či již vzniklým dekubitem. Otázky slouží pro zjištění míry sledování výživy a hydratace u pacientů s dekubity a odráží zájem poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb o rozšíření informací zaměřených na nutriční potřeby u pacientů v riziku vzniku dekubitů a s dekubity již vzniklými. Dotazník je určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům.

Chcete-li přispět svými zkušenostmi také Vy, klikněte na odkaz: http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety

Za spolupráci předem děkujeme.

» Archiv

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-9-22]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru