Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Informace o SHNU

Popis Systému hlášení nežádoucích událostí

Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je nejen sledování jejich výskytu v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií. Sledování nežádoucích událostí (NU) v klinické praxi, jejich incidence a vypořádání vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ze dne 9. června 2009 (2009/C 151/01). Sledování NU u lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) v ČR je zakotveno následovně:

Jednotliví poskytovatelé mají povinnost zavést lokální systém sledování nežádoucích událostí v podobě, která odpovídá potřebám jejich instituce.

Zapojení do centrálního systému hlášení NU je aktuálně dobrovolné a odpovídá možnostem PZS akceptovat technické parametry a mezinárodní klasifikaci NU využívanou v rámci centrálního systému (International Classification for Patient Safety). Český překlad a výklad jednotlivých pojmů je dostupný v definičním slovníku – taxonomii (zde na portále součást obecné metodiky).

Základní charakteristika centrálního systému hlášení nežádoucích událostí

Centrální systém je koncipován jako systém hodnocení sloužící primárně:

  1. k umožnění sdíleného učení jednotlivých smluvně zapojených poskytovatelů zdravotních služeb v unifikovaném způsobu identifikace rizik, hodnocení a vypořádávání NU;

  2. k vyhodnocování anonymizovaných agregovaných dat o hlášených hlavních typech NU;

  3. k porovnávání zařízení mezi sebou (více viz Úvod portálu).

Tento systém primárně neslouží k evidenci NU v procesu jejich zpracování na lokální úrovni u PZS. Nejdůležitější funkcí systému podávání zpráv je poskytování výsledků analýzy dat a jejich zkoumání s cílem napomoci ke zlepšení zdravotní péče přímo a napomoci zdravotnickým profesionálům poskytovat péči bezpečněji na základě účelné výměny zkušeností a expertních znalostí.

Odkaz na aktuální platné legislativní normy http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/platna-legislativa_1784_11.html

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru