ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Povinné sledování a odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2020

Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 293/2019 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2020, v částce v 125/2019 Sb. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, která byla sestavena v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.


Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

- SHNU má v ČR ambici získání údajů o počtu hlášení nežádoucích událostí (dále jen NU)
u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen PZS) akutní i následné a dlouhodobé péče na úrovni České republiky na základě jednotné metodiky. Metodické dokumenty vytvořené v rámci SHNU mají napomoci k identifikaci rizik, k vypořádání NU a jejich systematické prevenci s využitím potenciálu zástupců jednotlivých PZS a lokálního know-how.

- V současné době je SHNU koncipován jako systém hodnocení sloužící k vyhodnocování anonymizovaných agregovaných dat a porovnávání zařízení mezi sebou v příslušné odpovídající kategorii/typu PZS (více viz Národní portál SHNU: shnu.uzis.cz).

- SHNU je nástrojem pro sjednocení procesu vyhodnocení NU a jejich identifikace na základě využívání objektivizujících škál pro hodnocení stavu pacienta, umožňuje management rizik, je východiskem pro tvorbu nových doporučení pro prevenci nežádoucích událostí dle jednotných doporučení a bezpečnou praxi a měl by být nástrojem pro edukaci poskytovatelů zdravotních služeb.

- Jako hlavní komunikační a informační platformu využívá SHNU vlastní Národní webový portál SHNU (www.shnu.uzis.cz), který obsahuje kompletní informace o fungování SHNU a veškeré metodické dokumenty týkající se nežádoucích událostí, které byly doposud vytvořeny. Dále jsou na portálu zveřejněny anonymizované přehledy dosavadních zpracovaných analýz nežádoucích událostí na základě spolupráce s 80 PZS akutní i následné a dlouhodobé péče v ČR od roku 2015 a anonymizované přehledy z povinných sběrů dat o počtu hlášení nežádoucích událostí u všech poskytovatelů lůžkové péče v ČR od roku 2018.

Způsob a frekvence předávání dat

- Data budou předávána formou výkazu L (MZ) 3-01 Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Vyplnění údajů agregovanými daty o počtu hlášení NU v Centrálním úložišti výkazů (CUV) v prostředí elektronických registrů ÚZIS (eREG).

Vstup pro přihlášení do CUV: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--registrace-a-vstup-do-registru

- Sběr dat o počtu hlášení NU probíhá vždy jednou ročně v období, v němž standardně probíhají ostatní statistická zjišťování daného roku. Aktuální sběr agregovaných dat o počtu hlášení NU do SHNU bude probíhat v roce 2021 a předávány budou počty hlášení NU za celý rok 2020. Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou je od 15. března do 30. dubna 2021.

15. 2. 2021