ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Praxe založena na důkazech EBPQ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku.

Tento projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od zdravotnických pracovníků. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory a používání vědeckých důkazů ve Vaší praxi.


Dotazník obsahuje 30 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 13 minut (většina otázek je uzavřených, s využitím Likertovy škály pro označení odpovědi). Výstupem projektu je zjistit povědomí o praxi založené na důkazech a jejím využívání zdravotnickými pracovníky v České republice. Tato studie je významná a výjimečná, protože cílí na celonárodní populaci zdravotnických pracovníků bez ohledu na jejich pracovní zařazení - lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky.

Účast Podmínky účasti: Dobrovolně se může zúčastnit každý zdravotnický pracovník. Zúčastnění dobrovolníci musí být starší 18 let. Výhody: Za vyplnění dotazníku respondentovi nenáleží finanční ani jiná odměna. Účast v této multicentrické studii poskytne vědecké důkazy a informace pro tvůrce politik na národní úrovni. Rizika: Nejsou očekávány žádné fyzické či psychické vedlejší účinky, ani nehrozí žádné riziko plynoucí z účasti v dotazníkovém průzkumu.

Etické schválení Tento projekt schválila Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity - referenční číslo 12/2020 Ochrana dat Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita univerzitou výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu. Kontakt Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A5 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. Tel: 549 49 3312.Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D, Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

Dotazník naleznete na tomto odkazu:  https://muni.cz/go/EBPQ_CZ

Zároveň Vám velmi děkujeme za zprostředkování dotazníku ke třetí dávce očkování proti COVID-19. Získali jsme více než 4 000 odpovědí, které jsme analyzovali a připravili odbornou publikaci. Více informací o projektu COVAST, v jehož rámci byla studie realizována lze získat zde. Zároveň tam ve velmi krátké době (věříme, že v řádu dní)  bude možné nalézt publikované výsledky ze studie zaměřené na postoje k očkování třetí dávkou proti COVID-19.  

Velmi si vážíme Vaší pomoci, s úctou Andrea Pokorná

2. 12. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace