ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni s podtitulem Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Dne 12. listopadu 2016, doslova pár dnů před světovým dnem „STOP dekubitů“ se v Brně na půdě Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečnilo mezinárodní sympózium zaměřené na prevenci, léčbu a klinické doporučené postupy. Akci přijelo podpořit celkem 123 účastníků, včetně významných zahraničních přednášejících ze Spojených států amerických (prof. Joyce Black, Ph.D.), ze Švédska (doc. Rut Öien, Ph.D.), z Belgie (prof. Dimitri Beeckman, Ph.D.) a zástupců lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení z celé České republiky. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace byly Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Odborné sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Odborný program byl zahájen hlavní organizátorkou doc. PhDr. Andreou Pokornou, Ph.D., která pozdravila přítomné jménem ČSLR, EWMA a ÚZIS ČR a předala slovo zástupcům dalších organizací. Za Ministerstvo zdravotnictví vystoupila Mgr. Alice Strnadová, MBA, Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity reprezentovala prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., jménem EPUAP pozdravil přítomné prof. Dimitri Beeckman, Ph.D., za NCO NZO vystoupila jeho ředitelka Mgr. Jana Mikulková, MBA a za Českou asociaci sester popřála získání mnoha odborných znalostí Mgr. Nina Müllerová.


Prezentace přednášejících byly zaměřené na prevalenci a výskyt dekubitů, hodnotící škály, možnosti využití materiálů vlhkého hojení ran v prevenci a léčbě dekubitů a zhodnocení používání antidekubitních pomůcek – především antidekubitních matrací. V diskuzích k jednotlivým přednáškám zazněla zcela jasná kritika směřující k možnostem obnovy antidekubitních matrací, protože v současné době má řada zdravotnických zařízení k dispozici stále lůžka starší dvaceti let, nebo naopak jsou v terénu k dispozici i lůžka s laterálním náklonem, která nejsou v každodenní praxi využívaná dle doporučení. Obdobně kritická slova zazněla s ohledem na účelnou prevenci s vyžitím amorfních i plošných materiálů.  

Velký ohlas přinesla přednáška popisující inkontinenční dermatitidu, současné poznatky o etiologii, diagnóze a možnosti prevence od prof. Dimitri Beeckmana, Ph.D. Přednáška rozpoutala diskuzi, protože se stále setkáváme s tím, že dochází k záměně hodnocení stupně dekubitů a příznaků inkontinentní dermatitidy. Jedním z vhodných postupů v prevenci nesprávné diferenciální diagnostiky by bylo zavedení jednotné ošetřovatelské dokumentace shodné pro všechny poskytovatele zdravotních služeb a zejména důsledná edukace zdravotnických pracovníků. Pro podporu sdíleného učení a předávání aktualizovaných poznatků byly na sympoziu poskytnuty edukační materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu s názvem Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (kód projektu 15-29111A). Účastníci také získali českou verzi zcela nového doporučeného postupu publikovaného Světovou asociací pro léčbu ran (WUWHS) s názvem Role krytí v prevenci dekubitů.

Významným přínosem pro všechny účastníky sympózia byly přednášky se statistickými výsledky hodnotícími možnosti využívání dat pro sledování incidence a prevalence jednotlivých onemocnění, se zvláštním zřetelem na dekubitální léze (dg. L89 dle MKN 10) a ukázaly zástupcům poskytovatelů zdravotních služeb, jaké lze při správném vykazování vybraných dat získat za informace a jak s nimi naložit pro účelné plánování péče. Právě vhodně vybraná statistická šetření mohou zajistit managementu nemocnic zpětnou vazbu a možnosti při plánování ošetřovatelských cílů a intervencí.

V průběhu sympózia byly účastníkům předány hodnotící dotazníky. Z celkového počtu 108 pasivních účastníků, kterým byly formuláře předány, jich odevzdalo vyplněný dotazník 96 osob (89 %). Obecně byla kvalita odborného programu a organizačního zajištění sympozia velmi pozitivně hodnocena. Jako nejzajímavější byla hodnocena přednáška zaměřená na problematiku sorrorigenních ran (autorský kolektiv doc. Pokorné). Druhá nejzajímavější byla přednáška MUDr. Lii Vašíčkové o významu pressure mappingu u pacientů s mobilitou na vozíku a třetí místo na pomyslném žebříčku hodnocení bylo přiřazeno prof. Joyce Black, která hovořila o implementaci klinických doporučených postupů v prevenci a léčbě dekubitů. Všechny přednášky lze nalézt na webovém portálu www.dekubity.eu. Na Sympozium pak plynule navázal již 4. Kulatý stůl pod záštitou Mgr. Alice Strnadové, MBA.

Odkaz na tiskovou zprávu MZ ČR "Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR": http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/kulaty-stul-na-temasystem-prevencesledovani-a-lecby-dekubitu-v-cr_9764_3175_3.html

21. 11. 2016