ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

III. Sympozium dekubitů

Dne 10. 11. 2018 proběhl III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 178 účastníků, z toho 9 přednášejících včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.


Nejvýznamnějším cílem sympozia bylo zdůraznění závažnosti problematiky dekubitů a možnosti jejich prevence a léčby. Hlavním organizátorem byla doc. PhDr. Andrea Pokorná, PhD. Přednášky byly řazeny tak, aby umožnily prezentaci informací k problematice dekubitů na národní úrovni a následovaly přednášky zaměřené na předání lokálních zkušeností s prevencí, monitorováním a léčbou dekubitů na různých pracovištích v ČR a v zahraničí. „Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat“ v dikci A. Pokorné et al. (ÚZIS ČR, LF MUNI), „Pokroky ve výzkumu dekubitů, aktuální klinické a vědecké důkazy týkající se efektivnosti profylaktického krytí: Souhrn osmiletého výzkumného programu“ N. Santamaria (Department of Nursing, University of Melbourne), „Prevence dekubitů na jednotkách intenzivní péče“ I. Pukiová (Adult Intensive Care Unit, Oxford University), „Faktory hojenia dekubitov u kriticky chorých“ E. Hlinková et al. (Adult Comenius University in Bratislava Jessenius, Faculty of Medicine in Martin), „Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami“ J. Nemcová et al. (Adult Comenius University in Bratislava Jessenius, Faculty of Medicine in Martin), „Faktory ovlivňující recidívu dekubitální léze po plastickém chirurgickém výkonu – retrospektivní analýza“ N. Antalová et al. (FN Brno), „Změny v kvalitě hojení ran po podání nenasycených mastných kyselin u potkana“ A. Hokynková et al. (FN Brno, LF MUNI), „Předcházení dekubitům je lepší než řešení jejich důsledků“ L. Veverková et al. (LF MUNI, FN USA), „Dekubity u pacientů spinální ambulance celoživotní péče Fakultní nemocnice Brno 2013 – 2016“ L. Vašíčková et al. (FN Brno, LF MUNI) a "Úloha kontroly biofilmu při léčbě dekubitů" R. Doležel (UVN-VFN Praha, IAPG, FNKV).

Účastníci sympozia měli zdarma k dispozici mnoho edukačních materiálů. Pozitivně hodnotili praktický přínos jednotlivých přednášek a možnost vyzkoušet si některé důležité preventivní postupy v rámci čtyř workshopů firem Mölnlycke, Vitapur, BSN a Hartmann. Vybraná odborná sdělení jsou k dispozici v Supplementu v podobě odborných článků tak, aby se účastníci mohli k významným informacím vrátit a využít je ve své klinické či akademické praxi. Touto cestou by organizátoři rádi poděkovali za možnost publikovat Supplementum v mezinárodně uznávaném periodiku (Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie).

Výsledky ankety - hodnocení spokojenosti účastníků Sympozia naleznete zde.

Rozhovor s panem profesorem Nickem Santamariou. Ptá se doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., odborný garant Sympozia dekubitů.

14. 11. 2018