ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Sympozium Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Dne 11. 11. 2017 proběhl II. ročník sympozia Dekubity s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ a 5. Kulatý stůl k problematice prevence, monitorování a léčby dekubitů v ČR (Brno, hotel Myslivna). Akce se zúčastnilo celkem 137 pasivních účastníků, dále 11 přednášejících včetně významných zahraničních hostů, 18 zástupců společností (distributorů a výrobců zdravotnických prostředků), 9 členů organizačního týmu a 3 zástupci médií. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny.


Nejvýznamnějším cílem sympozia bylo zviditelnění závažnosti problematiky dekubitů a možnosti jejich prevence a léčby. Hlavním organizátorem byla doc. PhDr. Andrea Pokorná, PhD. Přednášky byly řazeny tak, aby umožnily prezentaci informací a datových zdrojů k problematice dekubitů na národní úrovni a následovaly přednášky zaměřené na předání lokálních zkušeností s prevencí, monitorováním a léčbou dekubitů na různých pracovištích v ČR.  „Datové zdroje pro sledování nehojících se ran v Národním zdravotnickém informačním systému (včetně analýzy Národního registru hospitalizovaných v letech 2007 - 2015)“ v dikci A. Pokorné, J. Mužíka a kol. (ÚZIS ČR, IBA MU, Katedra ošetřovatelství LF MU), „První výsledky ověření datasetu pro jednotný postup monitorování dekubitálních lézí“ J. Mužík, A. Pokorná a kol. (Katedra ošetřovatelství LF MU), „Kožní léze komplikující Parkinsonovu nemoc“ J. Búřil, P. Búřilová (I. Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny), „Výskyt dekubitů u pacientů s  míšní lézí na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013 – 2016“ L. Vašíčková, J. Siegelová, M. Mašek (LF MU a FN Brno), „Dekubity jsou pro mne stále noční můrou“ L. Veverková, K. Krejsová, M. Reška, P. Vlček, J. Žák, J. Konečný (I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny), „Léčba ran - farmakoekonomická data z pohledu poskytovatele a plátce péče“ J. Stryja (Salvatella s.r.o.), „Diferenciální diagnostika a monitoring dekubitálních a vlhkých lézí ve FN Motol“ J. Hovorková (Odd. ošetřovatelské péče, FN Motol), „Validizace ošetřovatelské diagnózy akutní a chronická bolest dle NANDA International u pacientů s ránou“ M. Koutná, A. Pokorná a kol. (Ambulance hojení ran, Interní odd. Strahov, VFN Praha, Katedra ošetřovatelství LF MU), „Možnosti hodnocení psychometrických vlastností škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí na vybraných pracovištích v intenzivní péči“ S. Saibertová, A. Pokorná (Katedra ošetřovatelství LF MU). O zahraničních aktivitách v oblasti prevence a léčby dekubitů promluvili dva významní odborníci s mezinárodním renomé: Prof. Amit Gefen z Tel Aviv University přednášel na téma „Deformace je zabiják buněk - implikace pro ochranu osob s poraněním míchy“ a prof. Zena Moore z Royal College of Surgeons in Ireland v Dublinu hovořila o „Vztahu mezi rizikovými faktory, hodnocením rizika a patologií vzniku dekubitálních lézí“.

Na program Sympozia plynule navázal již 5. Kulatý stůl (tisková zpráva).

Účastníci sympozia měli zdarma k  dispozici mnoho edukačních materiálů. Pozitivně hodnotili praktický přínos jednotlivých přednášek a možnost vyzkoušet si některé důležité preventivní postupy v rámci dvou workshopů. Vybraná odborná sdělení jsou k dispozici v Supplementu v podobě odborných článků tak, aby se účastníci mohli k významným informacím vrátit a využít je ve své klinické či akademické praxi. Touto cestou by organizátoři rádi poděkovali za možnost publikovat Supplementum v mezinárodně uznávaném periodiku (Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie).

Výsledky ankety - hodnocení spokojenosti účastníků Sympozia naleznete zde.

22. 11. 2017