Metodické materiály

Metodické návody jsou určeny jako pomoc zdravotníkům v klinické praxi v jednotné interpretaci požadavků na zadávání údajů o nežádoucích událostech (NU) na lokální úrovni a jejich hlášení na centrální úrovni v jednotné agregované podobě (na základě unifikované terminologie).

Hlavním metodickým dokumentem pro Systém hlášení nežádoucích událostí je Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, která je vydaná ve Věstníku č. 7/2018 Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V jednotlivých sekcích metodických materiálů jsou k dispozici:

Metodické pokyny k hlavním nežádoucím událostem jsou provedeny v několika vzájemně obsahově konzistentních dokumentech, které se liší svým rozsahem:

  1. Plná verze metodických pokynů – obsahující tyto části: definice NU; epidemiologie – incidence a prevalence dle zahraničních zdrojů a dle informací z centrálního systému hlášení, popis sledovaných položek a poznámky k jejich zadávání (vysvětlení, popis jako v taxonomii) a závěr. Plná verze metodiky je rozsáhlá a měla by být k dispozici zejména nově nastupujícím pracovníkům v období adaptačního procesu a/nebo pracovníkům vracejícím se po delší absenci v zaměstnání (např. po dlouhodobé nemoci).
  2. Zkrácená verze metodických pokynů – obsahující tyto části: definice NU; epidemiologie – incidence a prevalence dle zahraničních zdrojů a dle informací z centrálního systému hlášení; kontrolní list (checklist) pro kontrolu preventivních postupů před vznikem NU; kontrolní list (checklist) pro kontrolu bezprostředních opatření po vzniku NU. Jejím účelem je poskytnutí přehledných informací pro možnost rychlého zásahu. Na pracovištích by měl být uložen jako dostupný dokument pro rychlou orientaci v zátěžové situaci. Záměrně je připraven v koncizní podobě tak, aby mohl být vždy k dispozici (např. zataven ve fólii a vyvěšen na pracovně sester či lékařů, vyšetřovně, ambulanci).
  3. Algoritmus preventivních postupů souvisejících s konkrétní NU – jednoduchý a přehledný nástroj pro realizaci preventivních opatření – opět by měl být vždy k dispozici (např. zataven ve fólii a vyvěšen na pracovně sester či lékařů, vyšetřovně, ambulanci).
  4. Algoritmus bezprostředních nápravných opatření souvisejících s konkrétní NU – jednoduchý a přehledný nástroj pro realizaci nápravných opatření po vzniku NU – opět by měl být vždy k dispozici (např. zataven ve fólii a vyvěšen na pracovně sester či lékařů, vyšetřovně, ambulanci).