ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zpráva z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 22. 4. 2016

Dne 22. 4. 2016 proběhlo na půdě Emauzského opatství v Praze, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Mgr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; J. Tráva). Dále se setkání zúčastnil významný host Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR.


Setkání se aktivně účastnilo celkem 55 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) ze 40 zdravotnických zařízení. Všem oprávněným (kontaktním) osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a nemohly se setkání zúčastnit, je poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání (viz PowerPoint prezentace v příloze).

Jednání zahájila doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., která krátce přivítala přítomné. Dále byla představena zástupci ÚZIS koordinující realizaci metodického projektu Sytému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) ÚZIS ČR a Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra MZ ČR.

Prezentován byl hlavní význam a cíle SHNU a aktuální stav zapojených poskytovatelů zdravotnických služeb, přičemž nyní participuje na projektu 83 PZS. Byl představen výkaz pro sběr agregovaných dat a možnosti jeho uložení do centrálního úložiště výkazů (CUV). Byla diskutována a dohodnuta finální verze metodiky pro sběr agregovaných dat, do které bude ještě doplněna definice NLZP, které je nezbytné zahrnout do denominátorů, jako osob v přímé péči o pacienta.

Prezentovány byly realizované kroky od posledního setkání a to jednotná grafická prezentace odborných aktivit v SHNU včetně vytvoření webové aplikace přístupné na adrese http://shnu.uzis.cz a průběžná příprava metodických pokynů k nežádoucím událostem. Z praktických informací byl představen Provozní řád, souhrnné informace o poskytování dat ve výkazu od konkrétního PZS (za celé PZS nebo specializace, kontaktní osoby) a byl nabídnut přístup do neveřejné části portálu, kde je možnost diskuze v uzavřené odborné skupině. Cílem diskuzního fóra je sdílení informací, jako např. vypořádávání sporných nežádoucích událostí daných PZS, sdílení kazuistik aj.

V rámci připravovaných metodik byla diskutována metodika „Nehody a neočekávané zranění“ a „Technické problémy“, u kterých bylo jednotně odhlasováno, že se aktuálně tyto metodiky nebudou vytvářet a v případě potřeby budou doplněny do budoucna s aktivní účastí zástupců Pracovní skupiny. Dále byly diskutovány a vypořádány nejčastější připomínky recenzentů, které byly anebo budou zapracovány do metodických materiálů.

V závěru setkání bylo nabídnuto další rozšíření aktivit v rámci metodického projektu SHNU: spojení se s pacientským ombudsmanem a možnost obohacení celostátních setkání např. prezentacemi lokálních zkušeností – prezentace kazuistik, informace o využívání metodických materiálů na lokální úrovni a pozvání odborníků (SÚKL apod.) na další setkání. Navržené možnosti měly pozitivní ohlas a budou na dalších setkáních postupně realizovány. Docentka Pokorná ještě představila připravované sympozium dekubitů (Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni – Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobé nemocné pacienty), které proběhne 12. 11. 2016 v Brně na NCO NZO a srdečně pozvala zástupce PZS a jejich kolegy, kteří pracují v přímé péči u lůžka pacienta. Všem účastníkům byla předána pozvánka na Sympozium dekubitů.

Po ukončení hlavní části odborného setkání měli zástupci PZS možnost přihlásit se u inženýrky Štrombachové do „Pracovní skupiny“ a požádat o přístup do neveřejné části webu SHNU, tato možnost bude také elektronickou poštou (E-mailem). Ve 13.00 hod. pokračovalo odborné setkání jednáním se členy „Pracovní skupiny“, kde byly diskutovány připravované metodické pokyny a možnosti jejich revizí a rozšíření do budoucna a publikační aktivita. Na závěr setkání bylo vyjádřeno poděkování ze strany pracovníků ÚZIS za aktivní přístup jednotlivým zástupcům PZS a kontaktním osobám.

Závěr z celostátního setkání:

ÚKOLY PRO OPRÁVNĚNÉ KONTAKTNÍ OSOBY V SHNU:

  1. Ověřit, zda byl odeslán podepsaný Provozní řád za dané PZS.
  2. Aktualizovat kontaktní osobu za konkrétní PZS – nezbytné uvést, zda došlo ke změně.
  3. Zaslat požadavek – vyjádření zájmu o přístup do neveřejné části portálu SHNU (E-mailem Ing. Štrombachové).
  4. Zaslat konstruktivní připomínky k webové aplikaci SHNU.
  5. Zaslat vyjádření zájmu o aktivní zapojení v Pracovní skupině (E-mailem Ing. Štrombachové).
  6. Vyplnit výkaz o sběru agregovaných dat o NU s názvem „Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení“.

 

25. 4. 2016