ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

IV. Sympozium dekubity

Dne 8. 11. 2019 proběhl IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a Česká asociace sester (ČAS). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.

V aktualitě bylo zvěřejněno video ze IV. Sympozia dekubitů.


Nejvýznamnějším cílem sympozia bylo zdůraznění závažnosti problematiky dekubitů a možnosti jejich prevence a léčby. Hlavním odborným garantem byla prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. a spolu s ní hlavním koordinátorem a organizátorem byla PhDr. Petra Búřilová, BBA. Přednášky byly řazeny tak, aby nejprve umožnily prezentaci informací k problematice dekubitů na národní úrovni a následovaly přednášky zaměřené na předání lokálních zkušeností s prevencí, monitorováním a léčbou dekubitů na různých pracovištích v ČR a rovněž v zahraničí. „Pilotní analýza počtu dekubitů – celostátní data v centrálním systému hlášení nežádoucích událostí“ v dikci A. Pokorné et al. (LF MUNI, ÚZIS ČR), „Pressure ulcer risk factors and prevention in ICU“ M. Ahtiala (Authorized Wound Care Nurse, EPUAP Trustee), „Reálné zkušenosti v prevenci dekubitů ve Velké Británii“ I. Pukiová (Adult Intensive Care Unit, Oxford University), „Podtlaková léčba u pacienta s dekubitem a paraplegií“ T. Poch et al. (ON Kolín), „Kvalita života pacientů s nehojící se ranou“ L. Krupová et al. (LF MUNI, FN Ostrava), „Specifika dekubitů v neonatologické intenzivní péči“ M. Jozková et al. (FN Ostrava), „Hyperbarická oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací: mechanizmy účinku, současná evropská doporučení a kazuistika“ M. Hájek et al. (Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP), „Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací: meta-review“ M. Klugar (LF MUNI, ÚZIS ČR) a v neposlední řadě zaznělo sdělení „Rizikové faktory výskytu dekubitů na chirurgickém oddělení“ L. Veverková et al. (LF MUNI, FN USA).

Součástí Sympozia dekubitů byla posterová sekce a možnost vyzkoušet si některé důležité preventivní postupy v rámci workshopů tří společností Mölnlycke, Vitapur a Essity.

Vybraná odborná sdělení jsou k dispozici v Supplementu v podobě odborných článků tak, aby se účastníci mohli k významným informacím vrátit a využít je ve své klinické či akademické praxi. Touto cestou by organizátoři rádi poděkovali za možnost publikovat Supplementum v mezinárodně uznávaném periodiku (Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie).

V příštím roce bude V. Sympozium dekubitů organizováno jako součást EUAP 2020, který se uskuteční v Praze v Clarion kongres hotelu ve dnech 23. – 25. 9. 2020. Srdečně zváni jsou nejen všichni účastníci letošního ročníku Sympozia.

11. 11. 2019