ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zahájení sběru dat SHNU za rok 2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že dnem 1. 3. 2023 byl zahájen povinný sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2022 do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)*.
Ukončení sběru dat je stanoveno na 2. 5. 2023
(včetně).
UPOZORNĚNÍ: (viz dále)


Rádi bychom Vás upozornili na úpravu následujících funkcionalit ve výkazu L (MZ) 3-01:

Kompletní specifikaci požadavku naleznete v Pokynech pro vyplňování dat (2022).
 

Také bychom Vás rádi upozornili, že veškeré finální změny ve výkaze L (MZ) 3-01 po předání dat budou komunikovány výhradně písemnou formou (e-mail) a následné úpravy budou provedeny na základě písemného požadavku oprávněné osoby daného PZS. Personální kapacity PZS budou validovány na základě údajů uvedených v ekonomických výkazech E 201 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb nebo E 301 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, obracejte na metodiky SHNU:
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.: Dana.Dolanova@uzis.cz, +420 775 439 158
Ing. Veronika Štrombachová: Veronika.Strombachova@uzis.cz, +420 774 064 171
 
Děkujeme za spolupráci.
Tým SHNU


*Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU má každý PZS lůžkové péče v ČR a je dána Vyhláškou č. 404 ze dne 8. listopadu 2021 o Programu statistických zjišťování na rok 2022, v částce 182/2021 Sb. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Data budou jako každoročně předávána formou výkazu L (MZ) 3-01 – Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Vyplnění údajů agregovanými daty o počtu hlášení NU v Centrálním úložišti výkazů (CUV) je realizováno v prostředí elektronických registrů ÚZIS (eREG).

28. 2. 2023