Organizační struktura

Role v rámci SHNU:

Koordinační skupina ÚZIS
Koordinační skupina plní účel metodické a organizační přípravy a realizace Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) pro zajištění záznamů o nežádoucích událostech ovlivňujících kvalitu zdravotnických služeb a bezpečnost pacientů. Evidence závažných nežádoucích událostí na lokální úrovni je v kompetenci jednotlivých PZS, přičemž Koordinační skupina vytváří metodická doporučení pro sledování a identifikaci rizik, nežádoucích událostí a realizaci následných opatření při vzniku nežádoucí události.
Spravuje, řídí a metodicky koordinuje daný systém v oblasti poskytování zdravotních služeb a technického i ekonomického provozu.

Pracovní skupina pro tvorbu a recenze metodik
Pracovní skupina sdružuje zástupce jednotlivých PZS, kteří jsou na lokální úrovni zaměřeni na podporu kvality péče ve zdravotnických zařízeních. Cílem činnosti Pracovní skupiny je participace na tvorbě metodických doporučení a zejména vzájemné sdílení lokálního know how.  

Základní principy při tvorbě metodických doporučení:
a) tvorba na základě uznávaných a doporučených pokynů pro poskytování zdravotních služeb vydávaných nejen v tuzemsku, ale především v zahraničí (Evidence Based Practice (EBP) – Praxe založená na důkazech);
b) recenze na základě doporučených pokynů pro poskytování zdravotních služeb, doporučených pracovních postupů, norem, obohacenou o vlastní zkušenosti z praxe;
c) implementace na lokální úrovni s ohledem na Evidence-Based Healthcare (EBHC) – zdravotnictví založené na vědeckých důkazech a s respektem k lokálním možnostem daného pracoviště.

Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)
Všichni PZS lůžkové péče v ČR mají za povinnost předávat agregovaná data o vzniku nežádoucích událostí v daném zdravotnickém zařízení do Systému hlášení nežádoucích událostí. Spolupracovat s koordinační skupinou a dbát jejich pokynů a doporučení a též se podílet na zlepšování kvality poskytované péče ve smyslu upozornění na změny, doporučení, sdílení zkušeností apod. Všichni pracovníci PZS mají volný přístup k metodickým materiálům a pověření zástupci PZS mají přístup k interním dokumentům dostupným na Portálu.