Aktuality a novinky

Analýzy pro veřejnost

1. 9. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovolujeme si Vás informovat, že na národním webovém portálu Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) byla nově vytvořena záložka ANALÝZY PRO VEŘEJNOST, která obsahuje výsledky analýzy dat prezentující hlášené (vykázané) počty nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jako PZS) lůžkové péče v České republice dostupné pro širokou laickou veřejnost. V souladu s platnou legislativou, se jedná o anonymizovaná data o počtu hlášení nežádoucích událostí. Ke konkrétním datům za jednotlivé poskytovatele (PZS) mají i nadále přístup pouze oprávněné osoby jednotlivých zdravotnických zařízení (pokračování po rozkliknutí aktuality).

Zveřejnění metodických videonávodů

1. 7. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

připravili jsme pro Vás 5 metodických videonávodů (edukačních videonávodů) tematicky zaměřených na koncepci Systému hlášení nežádoucích událostí, především pak na vyplnění výkazu L (MZ) 3-01 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Edukační videa jsou rozpracována do jednotlivých sekvencí. Věříme, že jednotlivá videa pro Vás budou velkým přínosem nejen v rámci lepší orientace v konkrétní problematice, ale také uživatelsky přijatelnějším formátem metodických pokynů, které Vás názorně a srozumitelně provedou celým procesem odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení s dopadem na minimalizaci zadávání chybných údajů a časovou zátěž pro zástupce PZS.

Přehled videí:

Video č. 1 – Představení Systému hlášení nežádoucích událostí

  • obecné představení SHNU, k čemu systém slouží a jaký je jeho účel.

Video č. 2 – Webový portál SHNU

  • cíl, zaměření a obsah webového portálu SHNU.

Video č. 3 – Vstup do registru a volba/výběr výkazu L (MZ) 3-01

  • postup od vstupu do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) k otevření výkazu v Centrálním úložišti výkazů (CUV).

Video č. 4 – CUV – Vyplnění a odeslání výkazu L (MZ) 3-01

  • ukázka funkcionalit výkazu, správné vyplnění a odevzdání výkazu do centrálního registru.

Video č. 5 – Nejčastější chyby při vyplňování výkazu L (MZ) 3-01

  • přehled nejčastější chyb a postupy jejich předcházení.

Videonávody naleznete pod záložkou „Obecná metodika”.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Děkujeme na spolupráci.

Tým SHNU

Projekt ke zhodnocení poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19)

22. 6. 2021

Projekt PEOpLE-C19 cílí na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a lékaře v České republice, kteří poskytovali zdravotní služby pacientům s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče. 

Blížící se konec termínu sběru dat za rok 2020  - Výkaz L(MZ)3-01

26. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec termínu sběru dat za rok 2020 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01], který je stanoven na 30. 4. 2021.

Po 30. dubnu 2020 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny a v případě neodevzdání výkazu, by tak Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz), nebo Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (776 423 132, Dana.Dolanova@uzis.cz).

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

Pokud jste již výkaz odevzdali, děkujeme za spolupráci a na výzvu již, prosím, nereagujte.

Tým SHNU

Publikační výstupy z pilotního projektu SHNU – poděkování za spolupráci

16. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že byla zúročena další část naší spolupráce. V časopise Central European Journal of Public Health byl publikován výstup z pilotního projektu SHNU „Kautely – dodržování standardů bezpečné zdravotní péče“. Projekt byl zaměřen na hodnocení skutečnosti, jak často zdravotničtí pracovníci implementují do klinické praxe hygienické standardy v rámci poskytování přímé péče o pacienta a následně i při péči o pomůcky. Článek s názvem: „Dodržování hygienických standardů v lůžkových zařízeních ČR – průřezová dotazníková studie“ naleznete v plné verzi v anglickém jazyce na odkaze zde.

Dalším výstupem projektu „Kautely – dodržování standardů bezpečné zdravotní péče“ je publikace zaměřená na dodržování hygieny rukou v nemocničním prostředí, publikovaná v časopisu Kontakt s názvem: Dodržování hygieny rukou v nemocničním prostředí“, který je dostupný v plné verzi v anglickém jazyce zde.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci jak v rámci dotazníkového průzkumu, tak zejména v implementaci správných postupů v klinické praxi.

Tým SHNU

Národní portál klinických doporučených postupů

9. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na webový portál projektu Klinické doporučené postupy (dále jen KDP). V rámci projektu KDP, v němž participují i členové týmu SHNU, vznikají návrhy národních klinických doporučených postupů, které jsou akceptovány na národní úrovni.

Klinické doporučené postupy představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Odpovídajícím způsobem vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů.

Tým SHNU

Obnovení funkčnosti aplikace pro sběr výkazů (CUV)

9. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si informovat, že funkčnost aplikace pro sběr výkazů (CUV) byla obnovena. Tímto dnem můžete odevzdávat výkaz L (MZ) 3-01 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení za rok 2020. Zároveň si dovolujeme upozornit, že i nadále přetrvává problém s ukládáním rozpracovaných výkazů, proto je možné odesílat pouze výkazy vyplněné v online verzi (tzn. není možné ukládat rozpracovaný výkaz). Jakmile bude zprovozněna i funkcionalita s možností ukládání rozpracovaného výkazu (offline verze), budeme vás opět informovat zde i elektronickou poštou. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech:
Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz, 774 064 171)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (Dana.Dolanova@uzis.cz, 776 423 132)

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Tým SHNU

 

Národní ošetřovatelské postupy

31. 3. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na Národní ošetřovatelské postupy zveřejněné na webové stránce MZ ČR v sekci Ošetřovatelství a nelékařská povolání, které byly vytvořeny se záměrem sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice.

Tým SHNU