Aktuality a novinky

Celostátní setkání SHNU – první oznámení

30. 5. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem vedoucí Oddělení hodnocení kvality ÚZIS ČR prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, si Vás dovolujeme informovat o plánovaném odborném setkání manažerů kvality zaměřeném na problematiku sledování a hodnocení nežádoucích událostí, které se bude konat dne 9. 9. 2024, od 9.00 do 10.30 hod. v pražském O2 UNIVERSU.

K odbornému setkání manažerů kvality SHNU jsou zváni zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří koordinují a zajišťují systém sledování, evidence a hodnocení nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních i ti, kteří se v rámci povinného sběru dat na tyto aktivity připravují.

Předkonferenční setkání manažerů kvality se uskuteční v rámci konference NIKEZ 2024 konané ve dnech 9. – 10. 9. 2024 (viz pozvánka).

Jakmile bude spuštěna registrace, budeme Vás informovat zde i prostřednictvím emailové korespondence.
Účast bude pro registrované zdarma.

Věříme, že bude možné, abyste se účastnili jak předkonferenčního setkání manažerů kvality SHNU, tak celé konference.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

 

Upozornění na blížící se konec sběru dat do SHNU za rok 2023

26. 4. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec termínu sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2023, který je stanoven na 2. 5. 2024.
Po 2. květnu 2024 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. V případě neodevzdání výkazu, by Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz)
Mgr. Denisu Mackovou, Ph.D. (775 985 728, Denisa.Mackova@uzis.cz) 

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU

Zahájení sběru dat SHNU za rok 2023

29. 2. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že dnem 1. 3. 2024 bude oficiálně zahájen povinný sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2023 do Centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)*. 
Ukončení sběru dat je stanoveno na 2. 5. 2024 (včetně).

UPOZORNĚNÍ:
Rádi bychom Vás upozornili na následující funkcionality ve výkazu L (MZ) 3-01 a nejčastější chyby při vyplňování:

  • V případě sledování NU Pád a NU Dekubitus dle specializací je v části denominátory upravena funkcionalita, a to přepis společných denominátorů z NU Pád do NU Dekubitus pro urychlení, zjednodušení a prevenci zadání chybných údajů. Tedy v případě, že jsou vyplněny denominátory u „NU Pád“ za jakékoli specializace (např. interní a chirurgické obory), automaticky se přepíšou do denominátorů „NU Dekubitus“ ve všech odpovídajících sloupcích. UPOZORŇUJEME, že funkcionalita není aktivní v opačném pořadí – tedy je vhodné vyplnit výkaz postupně tak, aby byl přepis možný z oddílu „NU Pád“ do „NU Dekubitus“. Společné denominátory u NU Pád a NU Dekubitus se neliší. 
  • V případě uvádění hodnot počtu NLZP na lůžko (Ř18, Ř26 a Ř29) je možné uvést pouze hodnoty zaokrouhlené na dvě desetinná místa. UPOZORŇUJEME zejména na přepočet NLZP na lůžko, kde se nezapočítávají sanitáři a ošetřovatelé.
  • Pole „Počet NLZP na lůžko – akutní péče“ (Ř29, sl. 2) je aktivní pouze v případěže je sledována a vykazována následná a dlouhodobá péče (sl. 8) nebo paliativní péče (sl. 9) u NU Pád a NU Dekubitus.
  • UPOZORŇUJEME také na to, že do SHNU se předávají pouze ty NU, které jsou evidovány u hospitalizovaných pacientů, stejně tak počty NLZP se týkají pouze zaměstnanců lůžkových oddělení a operačních sálů.
  • Do NU Jiné se evidují pouze pracovní úrazy a infekce spojené se zdravotní péčí, ostatní typy NU jsou zařaditelné do jiných kategorií.
  • Kompletní specifikaci požadavku naleznete v Pokynech pro vyplňování dat (2023).
     

Také bychom Vás rádi upozornili, že veškeré finální změny ve výkaze L (MZ) 3-01 po předání dat budou komunikovány výhradně písemnou formou (e-mail) a následné úpravy budou provedeny na základě písemného požadavku oprávněné osoby daného PZS. Personální kapacity PZS budou validovány na základě údajů uvedených v ekonomických výkazech E 201 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb nebo E 301 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, obracejte na metodiky SHNU:
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.: Dana.Dolanova@uzis.cz, +420 775 439 158
Ing. Veronika Štrombachová: Veronika.Strombachova@uzis.cz, +420 774 064 171
Mgr. Denisa Macková, Ph.D.: Denisa.Mackova@uzis.cz, +420 775 985 728
 
Děkujeme za spolupráci.
Tým SHNU

*Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU má každý PZS lůžkové péče v ČR a je dána Vyhláškou č. 324/2022 Sb. ze dne 21. října 2022, o Programu statistických zjišťování na rok 2023. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Data budou jako každoročně předávána formou výkazu L (MZ) 3-01 – Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Vyplnění údajů agregovanými daty o počtu hlášení NU v Centrálním úložišti výkazů (CUV) je realizováno v prostředí elektronických registrů ÚZIS (eREG).