Aktuality a novinky

Publikační výstupy z pilotního projektu SHNU – poděkování za spolupráci

16. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že byla zúročena další část naší spolupráce. V časopise Central European Journal of Public Health byl publikován výstup z pilotního projektu SHNU „Kautely – dodržování standardů bezpečné zdravotní péče“. Projekt byl zaměřen na hodnocení skutečnosti, jak často zdravotničtí pracovníci implementují do klinické praxe hygienické standardy v rámci poskytování přímé péče o pacienta a následně i při péči o pomůcky. Článek s názvem: „Dodržování hygienických standardů v lůžkových zařízeních ČR – průřezová dotazníková studie“ naleznete v plné verzi v anglickém jazyce na odkaze zde.

Dalším výstupem projektu „Kautely – dodržování standardů bezpečné zdravotní péče“ je publikace zaměřená na dodržování hygieny rukou v nemocničním prostředí, publikovaná v časopisu Kontakt s názvem: Dodržování hygieny rukou v nemocničním prostředí“, který je dostupný v plné verzi v anglickém jazyce zde.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci jak v rámci dotazníkového průzkumu, tak zejména v implementaci správných postupů v klinické praxi.

Tým SHNU

Národní portál klinických doporučených postupů

9. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na webový portál projektu Klinické doporučené postupy (dále jen KDP). V rámci projektu KDP, v němž participují i členové týmu SHNU, vznikají návrhy národních klinických doporučených postupů, které jsou akceptovány na národní úrovni.

Klinické doporučené postupy představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Odpovídajícím způsobem vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů.

Tým SHNU

Obnovení funkčnosti aplikace pro sběr výkazů (CUV)

9. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si informovat, že funkčnost aplikace pro sběr výkazů (CUV) byla obnovena. Tímto dnem můžete odevzdávat výkaz L (MZ) 3-01 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení za rok 2020. Zároveň si dovolujeme upozornit, že i nadále přetrvává problém s ukládáním rozpracovaných výkazů, proto je možné odesílat pouze výkazy vyplněné v online verzi (tzn. není možné ukládat rozpracovaný výkaz). Jakmile bude zprovozněna i funkcionalita s možností ukládání rozpracovaného výkazu (offline verze), budeme vás opět informovat zde i elektronickou poštou. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech:
Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz, 774 064 171)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (Dana.Dolanova@uzis.cz, 776 423 132)

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Tým SHNU

 

Národní ošetřovatelské postupy

31. 3. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na Národní ošetřovatelské postupy zveřejněné na webové stránce MZ ČR v sekci Ošetřovatelství a nelékařská povolání, které byly vytvořeny se záměrem sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice.

Tým SHNU

Odevzdávání výkazu L (MZ) 3-01 - přetížení systému

17. 3. 2021

Vážení uživatelé,

dovolujeme si upozornit, že vzhledem k velké zátěži systému v souvislosti se sběrem dat o epidemii COVID-19 a nefunkčnosti přenosu dat v systému eREG nelze nyní odesílat výkazy do CUV.
O dalších změnách Vás budeme neprodleně informovat zde i elektronickou poštou.

Na řešení situace se intenzivně pracuje.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.
Děkujeme za pochopení,
Tým SHNU

Vedlejší účinky vakcín proti COVID-19 - multicentrická průřezová studie

28. 2. 2021

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci i s vědomím obrovského tlaku, který je vyvíjen na celé české zdravotnictví v této době a požádat o účast ve velké registrované multicentrické průřezové studii, která si klade za cíl vyhodnotit vedlejší účinky vakcín proti COVID-19, zejména vedlejší účinky, které mohou mít vliv na ústní dutinu. Cílovou populací jsou zdravotničtí pracovníci, kterým byla aplikována vakcína proti COVID-19 v rané fázi očkování. Dotazník obsahuje 20 otázek, jejichž zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 7 minut. Hlavním cílem projektu je zlepšit povědomí a znalosti laické i vědecké komunity o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 a Vy můžete k tomuto cíli významně přispět.

Dotazník prosím vyplňte na tomto odkazu: https://muni.cz/go/osecvCZ

Povinné sledování a odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2020

15. 2. 2021

Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 293/2019 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2020, v částce v 125/2019 Sb. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, která byla sestavena v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky v hojení ran

1. 2. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP.
Více informací naleznete na odkaze zde.

PF 2021

16. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vám ze srdce a s plným vědomím faktu dopadu epidemie COVID-19 na vaše životy a životy vašich blízkých vyjádřit přání klidných dní vánočních svátků strávených v kruhu rodiny a blízkých osob.

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. Velice si jí vážíme zejména proto, jak náročný pro mnohé z nás uplynulý rok byl.

Pevně věříme, že rok nastávající přinese naději v podobě zdraví, pohody, klidu a na ně naváží další osobní i profesní úspěchy.

Tým SHNU

 

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace - Newsletter

4. 11. 2020

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) vydává od jara 2020 vlastní Newsletter, ve kterém informuje především o aktualitách týkajících se klasifikačních systémů ve zdravotnictví (MKN-10, klasifikace pro onkologii, klasifikace funkčního stavu), metodikách kódování a vzdělávacích akcích.

Všechna vydaná čísla Newsletteru naleznete na zde. Pro zařazení mezi odběratele stačí zaslat e-mail na ncmnk-news@uzis.cz.

Zveřejnění analýzy dat SHNU za rok 2019

22. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU v sekci Analýzy pro PZS jsou k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2019. Analýzy nabízejí grafický přehled NU za dané období, a to jak v tabulce, tak grafu, pozici konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle volitelných parametrů.

Upozorňujeme, že daná sekce je přístupná pouze po přihlášení do interní části webu. V případě, že nemáte přístupové údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky SHNU – Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. (Jana.Kucerova@uzis.cz) nebo Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz).

V případě nejasností v interpretaci dat nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci,

Tým SHNU