FAQ

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy.

K čemu slouží centrální systém hlášení nežádoucích událostí?

Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je PŘEDEVŠÍM možnost sdíleného učení (vzájemné učení se). Primárním účelem tak není „pouhé“ sledování výskytu nežádoucích událostí v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií.

Více informací se také dozvíte v instruktážním videonávodu s názvem „Představení Systému hlášení nežádoucích událostí“ dostupném v záložce „Obecná metodika“.

Jak se orientovat na webu SHNU, co mi nabízí? 

Webový portál Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) slouží k prezentaci metodických materiálů, k podpoře edukačních procesů cílových skupin pracovníků ve zdravotnictví, k možnosti vzájemného sdílení zkušeností jednotlivých zástupců PZS, ke sdílení informací o seminářích, workshopech, celostátních setkáních, odborných sympóziích apod. a především k poskytnutí zpětné vazby ze sběrů agregovaných dat o počtu NU v podobě interaktivních vizualizací. Interaktivní vizualizace jsou dostupné jak veřejně v sekci „Analýzy – veřejná část“, tak i podrobněji oprávněným uživatelům v sekci „Analýzy pro PZS“.  

Podrobné informace a virtuální prohlídka webu SHNU jsou k dispozici v instruktážním videonávodu s názvem „Webový portál SHNU“ dostupném v záložce „Metodická videa“.

Jak lze získat přístup do výkazu L (MZ) 3-01, který slouží k odevzdávání dat do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)?

Výkaz L (MZ) 3-01 – Hlášení počtu nežádoucích událostí se nachází v Centrálním úložišti výkazů (CUV) – elektronický registr Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) provozovaného ÚZIS ČR. Je nutné zažádat o přístup do CUV pro oprávněnou osobu za dané zdravotnické zařízení s rolí tzv. „Žadatel“. Oprávněnou osobu lze zjistit na technickém helpdesku - helpdesk.registry@uzis.cz – v žádosti je nutné uvést IČ zdravotnického zařízení.

Způsob předávání dat

Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CUV), která obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CUV. Pro předání dat do CUV je nutné přihlášení do registrů rezortu zdravotnictví na základě „Žádosti o přístup do registrů NZIS“ uvedené na internetových stránkách http://www.uzis.cz/

Přístup do CUV je možný přes webové stránky ÚZIS –  https://www.uzis.cz/, kde se uprostřed úvodní stránky nachází záložka s názvem "Registry a sběr dat", přičemž první levý sloupec nabízí záložku s názvem „Registrace a vstup do registrů“.  Po jejím zvolení se zobrazí další webová stránka s modrým polem s názvem "Vstup pro oprávněné uživatele“. Uživatel je přesměrován na přihlašovací stránku http://eregpublic.ksrzis.cz. Vlevo v horní oranžové liště se nalézá "Přihlásit se / Log in“. Po kliknutí na odkaz se zobrazí "Přihlášení do registrů rezortu zdravotnictví“, kde je nutné vyplnit Uživatelské jméno, Osobní heslo, opsat z obrázku šestimístný číselný ověřovací kód. Dojde k přesměrování na další webovou stránku
s požadavkem na vložení jednorázového kódu. V domovské stránce elektronických registrů se v horní liště nalézá zelené okno s názvem "CUV Výkazy". Pokud potřebujete poradit
s přístupovými údaji do CUV za Vaše zdravotnické zařízení, obraťte se, prosím, na helpdesk elektronických registrů - helpdesk.registry@uzis.cz.

Rádi bychom upozornili, že přístupové heslo do CUV je rozdílné od přístupového hesla pro nahlížení do interaktivních vizualizací na portále SHNU.

Více informací a vizuální návod přístupu do CUV naleznete v instruktážním videonávodu s názvem „Vstup do registru a volba/výběr výkazu L (MZ) 3-01“ dostupném v záložce „Obecná metodika“.

Jak správně vyplnit a odeslat výkaz L (MZ) 3-01? 

Veškerý popis s vizuálním průvodcem, jak správně vyplnit a odeslat výkaz L (MZ) 3-01 do centrálního registru naleznete v instruktážním videonávodu s názvem „CUV – vyplnění a odeslání výkazu L (MZ) 3-01“ dostupném v záložce „Metodická videa“. Pro zjednodušení činností a zkvalitnění procesu vyplňování výkazu L (MZ) 3-01 doporučujeme si také prohlédnout instruktážní videonávod s názvem „Nejčastější chyby při vyplňování výkazu L (MZ) 3-01“ dostupném v záložce „Metodická videa“, který poukazuje na nejčastější chyby při vyplňování dat a možnosti jejich předcházení.

Jaké jsou termíny pro zaslání statistických hlášení („výkazů“) o nežádoucích událostech za rok?

Vyplnění hlášení o agregovaném počtu nežádoucích událostí se řídí v souladu s termínem pravidelného sběru dat v rámci programu statistického zjišťování dle platné legislativy.

Jak mohu využít výsledky srovnání hlášených nežádoucích událostí (NU) u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v centrálním systému hlášení nežádoucích událostí?

Pro jednotlivé poskytovatele je nejvýznamnější sledování NU na lokální úrovni, jejich identifikace a především prevence. Mezi jednotlivými PZS na centrální úrovni je orientačním nástrojem pro identifikaci, zda je počet nahlášených NU v obdobném množství (frekvenci) jako u jiných poskytovatelů). Ovšem je třeba upozornit, že se jedná o počty nahlášených nežádoucích událostí, ne reálné počty incidentů. Vždy se jedná o souvislost s firemní kulturou, zodpovědností jednotlivců, přijetí profesních rolí apod. S postupným uplatňováním jednotných metodických postupů lze předpokládat, že budou NU hlášeny dle odpovídající kategorizace
a budou se blížit reálným počtům.

Jak často se mohou setkávat zástupci jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb
v rámci centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)?

Celostátní setkání a pracovní workshopy (setkání pracovních skupin SHNU) jsou realizována na základě probíhajících aktivit v rámci SHNU s ohledem na jejich aktuálnost. Setkání se uskutečňují regionálně (Čechy, Morava).

Dále se uskutečňují individuálně zaměřená pracovní setkání dle požadavků jednotlivých PZS.

Denominátory - celkový počet pacientů

V případě, že zadáváte data za jednotlivé specializace a vznikne situace, při níž dojde
k překladu pacienta mezi jednotlivými odděleními (specializacemi) v rámci jednoho ZZ, eviduje se pacient na každém oddělení (specializaci) zvlášť, ale v počtu pacientů celkem za celé ZZ se objeví pouze jednou! Příklad: Pacient přijat na chirurgické oddělení, přeložen na JIP, poté na internu a na závěr na LDN, bude za každou specializaci evidován zvlášť (pacient bude započítán 4x), ale v počtu pacientů celkem za PZS bude evidován pouze jednou (1x), aby nedocházelo k umělému navyšování hospitalizací.

Počet NLZP na lůžko

Průměrný počet úvazků NLZP pracujících na lůžkovém oddělení, vydělíte průměrným počtem lůžek za sledované období - jedná se o poměrnou hodnotu přepočtených úvazků osob, které získaly odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, § 5 (všeobecná sestra), § 6 (porodní asistentka), § 21b (praktická sestra) a § 18 (zdravotnický záchranář – v případě, že pracuje u lůžka nemocného na JIP/ARO) – jedná se o osoby v přímé péči
o pacienta, poskytující základní ošetřovatelskou péči (ne pomocného ošetřovatelského personálu) celkem za PZS, případně přepočtené úvazky NLZP na lůžko v jednotlivé specializaci. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS.  Pracovníky dle § 7 (ergoterapeut) a § 24 (fyzioterapeut) je třeba započítat pouze v případě, že poskytují základní ošetřovatelskou péči a jsou v kontaktu s pacienty většinu pracovní doby (pracovníci v lázních a léčebnách). Součet přepočtených úvazků NLZP na lůžko dle jednotlivých specializací nebude nikdy roven počtu přepočtených úvazků NLZP na lůžko za celé PZS.

Do počtu NLZP se započítávají pouze pracovníci lůžkových oddělení. Nepatří sem zaměstnanci ambulantního provozu, zaměstnanci na manažerských pozicích (např.: vrchní sestra, staniční sestra), ani pomocný zdravotnický personál, jako jsou sanitáři či ošetřovatelky. Pracovníci zaměstnaní formou dohody, nejsou započítáni.

Problém s přihlášením do Centrálního úložiště výkazů (CUV)

Častou příčinou problémů s přihlášením do CUV je skutečnost, že máte link odkazující přímo na stránku pro zadání loginu a hesla uložen ve složce "Oblíbené". Pro snadné přihlášení si prosím uložte stránku http://eregpublic.ksrzis.cz, kde následně v levém horním rohu použijete tlačítko "Přihlásit se / Log in". V případě přetrvávajícího problému, prosím, kontaktuje zástupce týmu SHNU.

Aktualizace 2. 7. 2021