FAQ

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy.

K čemu slouží centrální systém hlášení nežádoucích událostí?
Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je PŘEDEVŠÍM možnost sdíleného učení (vzájemné učení se). Primárním účelem tak není jen sledování výskytu nežádoucích událostí v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií.

Jak lze získat přístup do výkazu L (MZ) 3-01, který slouží k odevzdávání dat do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)?
Výkaz L (MZ) 3-01 – Hlášení počtu nežádoucích událostí se nachází v Centrálním úložišti výkazů (CUV) – elektronický registr Národního zdravotnického informačního systému provozovaného ÚZIS ČR. Je nutné zažádat o přístup do CUV oprávněnou osobu za dané zdravotnické zařízení s rolí tzv. „Žadatel“. Oprávněnou osobu lze zjistit na technickém helpdesku - helpdesk.registry@uzis.cz – v žádosti je nutné uvést IČ zdravotnického zařízení.

Způsob předávání dat
Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CUV), která obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CUV. Pro předání dat do CUV je nutné přihlášení do registrů rezortu zdravotnictví na základě „Žádosti o přístup do registrů NZIS“ uvedené na internetových stránkách http://www.uzis.cz/ v horní liště označené červeně a uvedené jako REGISTRY NZIS VSTUP (http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup). Metodický dokument pro sběr výkazů v Centrálním úložišti výkazů (CUV) je k dispozici na webovém portálu Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU), (http://shnu.uzis.cz/) a na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (http://www.uzis.cz/).

Jaké jsou termíny pro zaslání statistických hlášení („výkazů“) o nežádoucích událostech za rok?
Vyplnění hlášení o agregovaném počtu nežádoucích událostí se řídí v souladu s termínem pravidelného sběru dat v rámci programu statistického zjišťování dle platné legislativy.

Jak mohu využít výsledky srovnání hlášených nežádoucích událostí (NU) u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v centrálním systému hlášení nežádoucích událostí?
Pro jednotlivé poskytovatele je nejvýznamnější sledování NU na lokální úrovni, jejich identifikace a především prevence. Mezi jednotlivými PZS na centrální úrovni je orientačním nástrojem pro identifikaci, zda je počet nahlášených NU v obdobném množství (frekvenci) jako u jiných poskytovatelů). Ovšem je třeba upozornit, že se jedná o počty nahlášených nežádoucích událostí, ne reálné počty incidentů. Vždy se jedná o souvislost s firemní kulturou, zodpovědností jednotlivců, přijetí profesních rolí apod. S postupným uplatňováním jednotných metodických postupů lze předpokládat, že budou NU hlášeny dle odpovídající kategorizace a budou se blížit reálným počtům.

Jak často se mohou setkávat zástupci jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v rámci centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)?
Celostátní setkání – 1x ročně.
Pracovní workshop (setkání pracovních skupin SHNU) – 2x ročně (regionálně – Čechy, Morava).
Individuálně zaměřená pracovní setkání dle požadavků jednotlivých PZS.
 

Denominátory - celkový počet pacientů
V případě, že zadáváte data za jednotlivé specializace a vznikne situace, při níž  dojde k překladu pacienta mezi jednotlivými odděleními (specializacemi) v rámci jednoho ZZ, eviduje se pacient na každém oddělení (specializaci) zvlášť, ale v počtu pacientů celkem za celé ZZ se objeví pouze jednou! Příklad: Pacient přijat na chirurgické oddělení, přeložen na JIP, poté na internu a na závěr na LDN, bude za každou specializaci evidován zvlášť (pacient bude započítán 4x), ale v počtu pacientů celkem za PZS bude evidován pouze jednou (1x), aby nedocházelo k umělému navyšování hospitalizací.

Počet NLZP na lůžko
Jedná se o číselnou hodnotu přepočtených úvazků NLZP na lůžko – poměrná hodnota přepočtených úvazků osob, které získaly odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, § 5 (všeobecná sestra), § 6 (porodní asistentka), § 21b (praktická sestra) a § 18 (zdravotnický záchranář – v případě, že pracuje u lůžka nemocného na JIP/ARO) – jedná se o osoby v přímé péči o pacienta, poskytující základní ošetřovatelskou péči (ne pomocného ošetřovatelského personálu). Pracovníky dle § 7 (ergoterapeut) a § 24 (fyzioterapeut) je třeba započítat pouze v případě, že poskytují základní ošetřovatelskou péči a jsou v kontaktu s pacienty většinu pracovní doby (pracovníci v lázních a léčebnách).

Problém s přihlášením do Centrálního úložiště výkazů (CUV)
Častou příčinou problémů s přihlášením do CUV je skutečnost, že máte link odkazující přímo na stránku pro zadání loginu a hesla uložen ve složce "Oblíbené". Pro snadné přihlášení si prosím uložte stránku http://eregpublic.ksrzis.cz, kde následně v levém horním rohu použijete tlačítko "Přihlásit se / Log in". V případě přetrvávajícího problému, prosím, kontaktuje zástupce týmu SHNU.